LÃI SUẤT LIBOR
Ngày/Kỳ Hạn
O/N 1W 1M 2M 3M 6M 12M
07/08/20171.177781.199441.228891.259441.311941.449441.72289
04/08/20171.177221.196111.230561.257781.311671.451111.72567
03/08/20171.177221.197781.230561.257781.312781.451671.72567
02/08/20171.175561.196111.231671.256111.310561.451671.72567
Để biết thêm về lãi suất Libor, Quý khách hàng tham khảo tại: http://www.global-rates.com/interest-rates/libor/libor.aspx