LÃI SUẤT LIBOR
Ngày/Kỳ Hạn
O/N 1W 1M 2M 3M 6M 12M
16/06/20171.1751.188331.209441.238331.267441.427111.72956
15/06/20170.931111.161891.171671.201111.250331.4261.73622
14/06/20170.931111.151111.158891.191671.245561.423221.73567
13/06/20170.931111.112111.139331.181671.241671.421831.73567
Để biết thêm về lãi suất Libor, Quý khách hàng tham khảo tại: http://www.global-rates.com/interest-rates/libor/libor.aspx