SẢN PHẨM DỊCH VỤ » KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP » TÍN DỤNG BẢO LÃNH
Là sản phẩm cho vay bổ sung vốn lưu động phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Là sản phẩm tài trợ nhu cầu vốn đầu tư trung, dài hạn cho Doanh nghiệp.
Là sản phẩm theo đó BIDC ứng trước tiền cho khách hàng và nhận lại GTCG do chính BIDC phát hành trước khi đến hạn thanh toán.
Là sản phẩm tài trợ vốn trung, dài hạn để đầu tư Dự án thực hiện tại Việt Nam và một số nước/vùng lãnh thổ phù hợp quy định của pháp luật và BIDC trong từng thời kỳ.
Là sản phẩm đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thi công, xây lắp để thi công, lắp đặt thiết bị cho các công trình xây dựng, cơ sở hạ tầng,...
BIDC cung cấp dịch vụ bảo lãnh nhằm bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ cam kết của doanh nghiệp đối với đối tác.