SẢN PHẨM DỊCH VỤ » KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP » TIỀN GỬI DOANH NGHIỆP

Tiền gửi có kỳ hạn thông thường

Là sản phẩm tiền gửi mà người gửi tiền chỉ có thể rút tiền sau một kỳ hạn gửi tiền nhất định theo thoả thuận với ngân hàng.

Đối tượng khách hàng

Tổ chức Việt Nam được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, Tổ chức nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật nước mà tổ chức đó được thành lập.

Đặc điểm sản phẩm

 • Loại tiền: VND/USD/EUR
 • Hình thức phát hành: Hợp đồng tiền gửi.
 • Kỳ hạn: Từ 1 tuần trở lên
 • Lãi suất: Cố định/Thả nổi;
 • Phương thức trả lãi: Trả trước/Trả sau/Định kỳ.
 • Cơ sở tính lãi: Lãi suất tính trên cơ sở một năm có 360 ngày; một tháng có 30 ngày.
 • Rút trước hạn: Cho phép rút trước hạn từng phần/toàn bộ.(Trừ một số trường hợp đặc biệt)
 • Quay vòng: Cho phép lãi nhập gốc và quay vòng sang kỳ hạn tiếp theo khi đáo hạn (Trừ một số trường hợp đặc biệt).
 • Sở hữu: Cho phép đồng sở hữu tài khoản

Lợi ích của sản phẩm

 • Nộp, rút tiền mặt hoặc chuyển khoản
 • Thực hiện chuyến nhượng toàn bộ số dư tại Chi nhánh phát hành.
 • Cầm cố, thế chấp để vay vốn tại BIDC và các TCTD khác.
 • Xác nhận và phong tỏa số dư tiền gửi.
 • Đảm bảo vay vốn, bảo lãnh cho bên thứ 3.