SẢN PHẨM DỊCH VỤ » KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP » TIỀN GỬI DOANH NGHIỆP
Là tài khoản được mở tại Ngân hàng với mục đích gửi, giữ tiền, thực hiện các giao dịch thanh toán qua Ngân hàng và sử dụng các dịch vụ ngân hàng khác.
Tiền gửi thanh toán là loại hình tiền gửi không kỳ hạn được sử dụng với mục đích chủ yếu là thực hiện các giao dịch thanh toán qua Ngân hàng bằng các phương tiện thanh toán như: séc lĩnh tiền mặt, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, chuyển tiền điện tử…
Là sản phẩm tiền gửi mà người gửi tiền chỉ có thể rút tiền sau một kỳ hạn gửi tiền nhất định theo thoả thuận với ngân hàng.
Tiền ký quỹ là tiền gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn của tổ chức tại BIDC nhằm đảm bảo việc thực hiện một nghĩa vụ tài chính của tổ chức đó đối với BIDC hoặc các bên liên quan.