SẢN PHẨM DỊCH VỤ » KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP » TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI
BIDC tài trợ hoạt động thương mại xuất khẩu với các gói sản phẩm đa dạng như cho vay hỗ trợ xuất khẩu và các sản phẩm theo thư tín dụng, nhờ thu...
BIDC tài trợ hoạt động thương mại nhập khẩu với các sản phẩm như thư tín dụng nhập khẩu, nhờ thu chứng từ nhập khẩu, tài trợ nhập khẩu đảm bảo bằng lô hàng nhập...