SẢN PHẨM DỊCH VỤ » KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN » DỊCH VỤ NGÂN QUỸ

Thu/chi tiền mặt lưu động tại địa chỉ cá nhân

Là dịch vụ thu/chi tiền mặt căn cứ nhu cầu khách hàng tại địa điểm do khách hàng chỉ định

Lợi ích của khách hàng:

  • Tránh được rủi ro khi vận chuyển tiền mặt.
  • Tập trung tiền mặt nhanh chóng vào tài khoản của khách hàng.
  • Thu/chi tiền chính xác, nhanh chóng, hiệu quả.
  • Tiết kiệm được thời gian.
  • Giảm chi phí đi lại.
  • Bảo mật thông tin các khoản thu/chi

Đặc điểm sản phẩm:

  • Thu hộ tiền mặt là dịch vụ qua đó BIDC thực hiện thu tiền mặt từ các địa điểm do khách hàng chỉ định và chuyển vào tài khoản của khách hàng tại BIDC.
  • Chi hộ tiền mặt là dịch vụ qua đó BIDC thực hiện trích tiền từ tài khoản của khách hàng tại BIDC để chi trả tiền mặt tại các địa điểm do khách hàng chỉ định

Điều kiện sử dụng:
    Nếu khách hàng có nhu cầu thu/chi tiền mặt tại các địa chỉ ngoài trụ sở ngân hàng khách hàng liên hệ BIDC để được phục vụ.

Hồ sơ đăng ký:

  • Khách hàng lập Giấy nộp tiền/Giấy lĩnh tiền theo mẫu của BIDC, lập  bảng kê nộp tiền (nếu đề nghị ngân hàng thu tiền)
  • Chứng minh thư/hộ chiếu (để đối chiếu)