SẢN PHẨM DỊCH VỤ » KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN » DỊCH VỤ NGÂN QUỸ
Là dịch vụ thu tiền theo túi niêm phong khi khách hàng nộp tiền mặt vào ngân hàng vào thời điểm cuối ngày, khi ngân hàng đã kết thúc ngày làm việc.
Tiền VNĐ do NHNN Việt Nam phát hành bị rách nát, hư hỏng được đổi thành tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định của NHNN Việt Nam.
Ngoại tệ (tiền giấy USD, EUR) không đủ tiêu chuẩn lưu thông khách hàng có thể đổi thành tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông với dịch vụ nhờ thu đổi ngoại tệ tại Ngân hàng nước ngoài thông qua BIDC.
Là dịch vụ thu/chi tiền mặt căn cứ nhu cầu khách hàng tại địa điểm do khách hàng chỉ định