ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính kiểm toán BIDC HCM 2016 Xem file đính kèm

Báo cáo tài chính kiểm toán BIDC HCM 2015 Xem file đính kèm

Báo cáo tài chính kiểm toán BIDC HCM 2014 Xem file đính kèm